Vyberte stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

AXIA MANAGEMENT ACADEMY Z.Ú.

obsahující informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku.  

IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávajícím je Axia Management Academy z.ú., se sídlem v Praze, Svornosti 914/29, 150 00 Praha 5,  IČ:  062 83 276, vedená 
v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 607, zastoupená ředitelkou Ing. Danielou Vopaleckou, MBA, M.A.

Kontaktovat nás můžete:

 • Pro on-line komunikaci a vyřizování reklamace na e-mailové adrese: daniela@muzeslepe.cz.
 • Upřednostňujeme on-line komunikaci, ale v případě potřeby nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle +420 601 532 532.

ZPŮSOB OBCHODOVÁNÍ

 • Jsme nezisková organizace s právní formou zapsaný ústav, který nabízí certifikované MBA studium, živá školení, kurzy, semináře a také různé informační produkty /  služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) 
  s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetua to v oblasti managementu a marketingu, leadershipu, komunikace, koučinku a osobního rozvoje (dále též jen produkty).
 • Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené kupní smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Kupní smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu / služby (např. www.muzeslepe.cz, www.stansesamasebou.cz, www.akademiemluveni.cz). Webové rozhraní Vás vede jednotlivými kroky k objednání produktu / služby.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu / službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Kupní smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován 
  o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Zároveň se připravujeme na účinnost zavedení GDPR od 25.5.2018.

PRODUKTY A SLUŽBY

 • Označení produktu (zboží nebo služby) a jeho hlavní vlastnosti  jsou specifikovány na vybraném webovém rozhraní, např. www.muzeslepe.cz. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 • Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti managementu a marketingu, leadershipu, komunikace, koučinku, osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři seminářů, MBA studia 
  a on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. na Vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, obětavosti, situaci na trhu, obchodních znalostech apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.

OBSAH

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty
 12. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Axia Management Academy z.ú. (dále jen prodávající), se sídlem v Praze, Košická 63/30, 101 00 Praha 10,  IČ:  062 83 276, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 607, zastoupená ředitelkou Ing. Danielou Vopaleckou, MBA, M.A., prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“ či „student”).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.muzeslepe.cz

1.6. Uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující u některých produktů přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace produktů a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně těchto produktů a služeb plnit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Označení produktů a služeb, popis jejich hlavních vlastností a cena jsou  uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém (prodejním) formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.3. Objednávkový (prodejní) formulář obsahuje informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku zákazník odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“, nebo na jeho obdobu (například „Chci objednat”, „Zašlete mi to”, „Chci to” apod.). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny objednávkou zákazníka a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů do prodejního formuláře. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

2.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7. Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt nebo službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.9. Vlastnické právo k produktu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.10. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní prodávajícího 
u konkrétního produktu
 či služby. Nejsme plátci DPH, tudíž cena je konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené 
s jeho balením a dodáním
. Cena za balení a dodání, je-li prodávajícím účtována, je vždy uvedena na prodejním formuláři.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby.

3.4. Způsob úhrady. Cenu produktu nebo služby a případné náklady spojené s dodáním hradí zákazník bezhotovostně na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů nebo služeb umožnit zákazníkovi splátkový prodej.

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. Není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu nebo služby.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě vzdělávacích kurzů, školení a MBA studia se zákazník dostaví v určeném termínu na místo výuky a prokáže se dokladem o úhradě.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu nebo služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu nebo potvrzení objednávky služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle 
  o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení zde.  
 • Odešlete formulář prosím emailem na daniela@muzeslepe.cz spolu s uvedením čísla objednávky, Vašeho jména a data nákupu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl produkt do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese daniela@muzeslepe.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme Vám u vybraných produktů (on-line vzdělávací programy a webináře) možnost do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou e-mailovou adresu, odstoupit od kupní smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného produktu.

8.2. Garance vrácení školného u studia MBA se uplatní za těchto podmínek: Pokud student projde studiem a nejpozději po ukončení celé výuky, před závěrečnou obhajobou zjistí, že je nespokojen, může, kromě výše uvedených způsobů odstoupení, odstoupit od kupní smlouvy rovněž na základě Formuláře pro odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení zde.  V případě odstoupení od kupní smlouvy student nemá nárok na jakékoli potvrzení o absolvování studia.

8.3. Odstoupení od kupní smlouvy zákazník zašle elektronickou formou na daniela@muzeslepe.cz s prohlášením, že od kupní smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a uvedením data nákupu.

8.4.  V případě, že student oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, garantujeme vrácení školného v plné výši snížené o slevu poskytnutou k dané objednávce. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od kupní smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e-mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k on-line produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace, které zprostředkovávají lektoři, jsou pouze návody a doporučení.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete Axia Management Academy z.ú. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám Axia Management Academy z.ú. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na daniela@muzeslepe.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů.

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery  zaznamenají standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

10.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Axia Management Academy z.ú., se sídlem v Praze,Svornosti 914/29, 150 00 Praha 5,  IČ:  062 83 276, vedená v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 607,  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.5. Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů naleznete pod samostatnou záložkou na webových stránkách.

10.6. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit 
s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

10.7. Cookies

Axia Management Academy z.ú. používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

11.1. Kurzy a semináře

11.1.1. Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové  domluvě.

11.1.2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

11.1.3. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn 
v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

11.1.4. Cena semináře je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

11.1.5. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

11.1.6. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, 
a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

11.1.7. Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

11.1.8. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře 
z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100 % ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

11.1.9. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům v průběhu semináře.

11.1.10. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře a jejich následnému použití pro marketingové a reklamní účely prodávajícího.

11.1.11. Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

11.1.12. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoli druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

11.1.13. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

11.1.14. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Po zahájení semináře již nemusí být účastníkovi umožněn přístup na seminář. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

11.2. MBA STUDIUM

11.2.1. Student se k MBA studiu přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného MBA studia, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 21 dní před datem první konzultace MBA studia. Pozdější přihlášky nemusí být akceptovány.

11.2.2. On-line přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

11.2.3. V potvrzovacím e-mailu jsou uživateli zaslány podklady pro úhradu.

11.2.4. Faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni připsání úhrady na účet.

11.2.5. Cena MBA je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

11.2.6. Student se zavazuje uhradit cenu MBA studia dle uvedené splatnosti a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající studentovi daňový doklad.

11.2.7. Smluvní vztah mezi Axia Management Academy z.ú. a studentem je uzavřen odesláním prodejního formuláře (přihláška ke studiu MBA).

11.2.8. Po uhrazení školného student absolvuje přijímací pohovor, na jehož základě bude student ke studiu MBA přijat nebo bude odmítnut. V případě odmítnutí studenta vrátí prodávající studentovi uhrazené školné do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo studentovi sděleno odmítnutí. Prodávající není povinen studentovi sdělit důvod odmítnutí.

11.2.9. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů konzultací MBA studia, přednáškového sálu či zrušení běhu MBA studia před jeho započetím z organizačních a provozních důvodů.

11.2.10. V případě zrušení běhu MBA studia má účastník právo na vrácení 100 % ceny nebo absolvovat jiný běh MBA studia.

11.2.11. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek 
z konzultací MBA studia.

11.2.12. V případě, že student v současné době podstupuje jakýkoli druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o svém studiu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

11.2.13. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na MBA studiu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

11.2.14. Pokud student využívá možnosti úhrady studia na splátky, je povinen dodržovat splátkový kalendář. Prodávající má právo pozastavit studium studentovi, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více než 5 dnů po splatnosti faktury.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

12.2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese daniela@muzeslepe.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

12.8. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. prosince 2018.

Vlož svůj e-mail a nastartuj se!

Každý den po 30 dnů Ti to Tvé e-mailové schránky přijde krásně graficky zpracovaný citát, který rozjasní Tvůj den. Někdy povzbudí a namotivuje, někdy přímo "nakopne". Užij si je!

Vše proběhlo v pořádku.